LUS (LeseUtviklingsSkjema)

Plasseringen på utviklingstrinn gjøres på grunnlag av lærerens vurdering av elevens leseferdigheter, målt ut fra kvalitetene som beskrives for hvert trinn i LUS.

Leseferdigheter er valgt som en samlende fellesnevner for elevenes utgangspunkt for læring. Alle fag forutsetter at elever makter å ta til seg skriftlig informasjon. Kjennskap til elevenes leseferdigheter og forståelse for hvilke forutsetninger eleven har for å tilegne seg innholdet i tekster, er like nyttig for alle lærere uansett fag.

Nivåer
LUS-kartleggingen kan brukes på ulike nivåer. Den gir læreren mulighet til å følge den enkelte elevs utvikling og til å gi eleven og foresatte informasjon om nivå. Denne informasjonen gir grunnlag for å etablere et samarbeid om utviklingen. Kartleggingen gir samlet oversikt, både over den enkelte klasse og trinnet som helhet, og ledelsen får mulighet til å følge utviklingen fra et overordnet perspektiv. Den visualiseringen som ligger i verktøyet, gjør det enkelt å fange opp både hvilke elevgrupper som er i god utvikling, og hvilke som må gis spesiell oppmerksomhet.

Verktøyet er metodeuavhengig
Det kartlegger situasjonen, men kommer ikke med forslag til metoder eller organisering for å få til bedring. Skolene er selv mest kompetente til å gjøre metodevalgene og finne den undervisningsformen som er best egnet. Når lærere plasserer elevene på ulike trinn i leseutviklingsskjemaet, vil det ligge implisitt hva eleven mestrer, og hva eleven ikke mestrer i lesesituasjonen. Mange lærere får aha-opplevelser i denne fasen, og endrer praksis. På den måten kan LUS være et utgangspunkt for endring og utvikling.

Et kartleggingsverktøy
I utgangspunktet ble LUS utviklet som kartleggingsverktøy med tanke på ressursfordeling. For skoleledelsen vil den helhetlige oversikten LUS gir, være et nyttig redskap når ressurser skal fordeles. Det er en forutsetning at hele skolefellesskapet er kjent med kartleggingen, for på den måten skapes forståelse for de valgene som blir gjort. LUS-kartleggingen vil også gi det enkelte lærerteamet verdifull informasjon med henblikk på best mulig utnyttelse av de ressursene teamet rår over.

Den svenske leseforskeren Bo Sundblad og en gruppe lærere utviklet verktøyet i Stockholm tidlig på 80-tallet, og det ble tatt i bruk i Stockholmsskolen.