Permisjonsreglement

Etter opplæringsloven §2-11 har elevene kun krav på permisjon i forbindelse med religiøse høytidsdager. Ved all annen permisjon skal skolen gjøre en vurdering om det er forsvarlig å gi permisjon, og om det kan gis permisjon. Det er rektor som gjør dette vurderingen, og som fatter vedtak ved permisjonssøknader.

Søknad om permisjon sendes skriftlig til skolen pr brev. Søknaden må inneholde navn og klasse på elev(er) det søkes permisjon for, når det søkes permisjon og begrunnelse for permisjonen. Søknad må sendes inn i god tid (minst 4 uker i forveien hvis det ikke gjelder begravelse).

Det gis ikke permisjon 

  • når skolen har kartleggingsprøver, Osloprøver, nasjonale prøver eller eksamen
  • til festpregede familiebegivenheter
  • til treningssamlinger o.l.
  • til ferie

Det kan gis permisjon 

  • ved sykdom
  • ved sorgpregede begivenheter (f.eks. begravelser)
  • hvis eleven skal delta i idrettslige eller kulturelle aktiviteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Det kan gis permisjon i inntil 10 dager. Ingen kan få permisjon utover dette.

Vedtak om innvilgelse eller avslag på permisjonssøknaden sendes skriftlig til foresatte. Foresatte kan klage på vedtaket. Klagen sendes til skolen. Dersom vedtaket opprettholdes, sender skolen klagen videre til Utdanningsadministrasjonen som sender den videre til Fylkesmannen.

Oslo skoler følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.