Vår profil

Grorud skole er en barneskole fra 1. til 7. trinn med ca. 380 elever og ca. 60 ansatte.

Vår skolen legger stor vekt på elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi får stadig informasjon om dette gjennom kartlegginger og brukerundersøkelser. Læreplanen setter mål for elevenes kunnskaper gjennom kompetansemålene.

De ansatte ved skolen i samarbeid med hjemmene skal sørge for at disse målene blir nådd i så stor grad som mulig. Jeg vil spesielt nevne noen områder der Grorud skole setter inn store ressurser for å gi et enda bedre tilbud til elevene.

  • Lese- og skriveopplæringen. Skolen vektlegger lesing og leseforståelse. Vi arbeider med LUS (leseutviklingsskjemaet), som er et system for systematisk å veilede elevene til å bli bedre lesere. Alle elever blir kartlagt ut fra leseforståelse. Dette danner grunnlag for videre opplæring i lesing.
  • IKT. Dataopplæring følger skolens plan for kompetanse i IKT. Skolen har kjøpt inn datautstyr, slik at elevene har god tilgang på moderne maskiner og programvare. Smart-boardtavler er montert på alle store undervisningsrom.
  • Naturfagopplæring med undervisningsopplegget "forskerspiren" med praktiske forsøk er tatt i bruk. Her er praktiske undervisningsopplegg i fokus. Nysgjerrighet er viktig i prosessen med å skaffe seg ny kunnskap.
  • Oppfølging av den enkelte elev er viktige virkemidler i dette arbeidet. Elevene på Grorud skole er i all hovedsak hyggelige og støttende. Vi ønsker at alle skal glede seg til å gå på skolen. God trivsel er grunnlag for varig læring. Vårt mål er en skole fri for mobbing, vold og rasisme.
  • Kunst- og håndverksfag. De kreative fagene gir elevene selvtillit og selvrespekt. Vi ser også at formingsaktiviteter hjelper elevene i å utvikle et godt språk og gode språkbegreper.
  • Vurdering for læring. Elevene skal bli bevisst sin egen faglige og sosiale utvikling. De skal veiledes i læringsprosessen og de foresatte skal få god informasjon om barnets utvikling og framgang. Samarbeid mellom hjem og skole skal være likeverdig. De foresatte og elevene skal samarbeide med skolen om elevens sosiale og faglige utvikling.
  • Matematikkfaget skal utvikles videre gjennom utvidet bruk av konkreter og gode undervisningsmidler. Grorud skole vil ha sterkt fokus på de grunnleggende ferdigheter i matematikkundervisningen.
  • Skolebygningene skal holdes ved like og ha en høy standard. Uteområdene skal ferdigstilles. Grorud skole ønsker å stimulere til fysisk aktivitet for alle elever.

Fakta om Grorud skole

Adresse

Grorudveien 4, 0962, Oslo

Rektor

Jenny Sundquist

Trinn

1. - 7. trinn, mottak og alfabetiseringsklasse

Antall elever

Ca. 380 elever

Antall ansatte

Ca. 60 ansatte

Drawing of a city