Vår profil

Beliggenhet
Vi holder til øverst i Groruddalen – tett på både marka og det urbane livet i byen. Nærheten til Lillomarka, Alnaelva og Grorud idrettspark gir oss gode muligheter for alternative læringsarenaer. Gode fellesopplevelser gir rom for økt trivsel og varig læring.

Vårt mål
En skole fri for mobbing, vold og rasisme! Elever, foresatte og ansatte opplever et inkluderende og trygt skole- og arbeidsmiljø med høy faglig standard. Læring, trivsel og utvikling står i sentrum for alle. Vi har engasjerte foreldre som er viktige støttespillere i elevenes lærings- og utviklingsprosess.

Grorud skole arbeider systematisk med å bedre elevenes lese- og læringsstrategier og har høyt fokus på begrepsopplæring i alle fag.

Aktivitetsskolen
AKS tette samarbeid med skolen bidrar til å styrke elevenes læring, samtidig som aktivitetene der har stor betydning for utviklingen av elevenes sosiale kompetanse.

Skolen i Norge er bygget på prinsippet om at alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Opplæringslovens §1-3 sier:
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte elev.

På Grorud skole er dette fundamentet i alt vi gjør. Gjennom tett oppfølging, god underveisvurdering og tilpassede arbeidsmetoder skal alle våre elever oppleve mestring, utvikling og glede – hver dag.

Fakta om Grorud skole

Adresse: Grorudveien 4, 0962, Oslo

Rektor: Jenny Sundquist

Trinn: 1.–7. trinn, mottak og alfabetiseringsklasse

Antall elever: Ca. 360 elever

Antall ansatte: Ca. 60 ansatte