Driftsstyret

I et driftsstyre skal alle partene i skolen være representert. Målet med driftsstyreordningen er å overføre mer myndighet til den enkelte skole, og til dem som kjenner skolen best.

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • Å vedta skolens budsjett og følge opp dette innenfor gitte rammer.
  • Å vedta skolens årsplan og strategiske plan.
  • At skolen driver skolebasert vurdering.
  • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner eller personalsaker. Rektor har tilsettingsmyndighet.

Hvert medlem av driftsstyret oppnevnes for en periode av to kalenderår. 

Styret skal bestå av:

  • 2 representanter fra foresatte
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 politiske representanter oppnevnt av bydelen

Rektor er ansvarlig for sekretærfunksjonen og er saksframlegger i driftsstyret, men er ikke medlem.

Driftstyremedlemmer 2020–2021

Oppdatert liste kommer straks

Leder
XXX

Foreldrerepresentant
XXX

Politikerrepresentanter
XXX

Ansatte vararepresentanter
XXX

Ansatte representant
XXX