Driftsstyret

I et driftsstyre skal alle partene i skolen være representert. Målet med driftsstyreordningen er å overføre mer myndighet til den enkelte skole, og til dem som kjenner skolen best.

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • Å vedta skolens budsjett og følge opp dette innenfor gitte rammer.
  • Å vedta skolens årsplan og strategiske plan.
  • At skolen driver skolebasert vurdering.
  • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner eller personalsaker. Rektor har tilsettingsmyndighet.

Hvert medlem av driftsstyret oppnevnes for en periode av to kalenderår. 

Styret skal bestå av:

  • 2 representanter fra foresatte
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 politiske representanter oppnevnt av bydelen

Rektor er ansvarlig for sekretærfunksjonen og er saksframlegger i driftsstyret, men er ikke medlem.

Driftstyremedlemmer 2019–2020

Leder
Øydis U. Castberg

Foreldrerepresentant
Lars Rune Vike

Politikerrepresentanter
Brigitte Chauvin
Pulendran Kanagaratham
David Gulstad

Ansatte vararepresentanter
Fikria Aakkouh
Eva Eithun

Ansatte representant
Rita Nystadnes